Η ταυτότητά μας


Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) αποτελεί Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την πρώτη στον κλάδο της Κτηνοτροφίας. Η σύστασή της είναι αποτέλεσμα διαδοχικών διεργασιών και διαλόγου μεταξύ των ακόλουθων πέντε επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω χώρο:


Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)


Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεωπωλών (ΠΟΚΚ


Πανελλήνια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων κρέατος


Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος


Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) ως εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ (Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων)

Πρόκειται για αποκλειστικά ιδιωτικές οργανώσεις (ΝΠΙΔ) οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά με αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων, αντιπροσωπεύουν  διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδαςτου κρέατος και είναι αντιπροσωπευτικές της μεγάλης πλειοψηφίας των αντίστοιχων επαγγελματιών.

Στην ΕΔΟΚ συμμετέχει επίσης ως συνδεδεμένο μέλος ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Σφαγείων – Κρέατος.

Διοικητικό Σύμβούλιο

Ελευθέριος Γίτσας
Πρόεδρος


Αντιπρόεδρος ΣΕΚ

Σταύρος Πέρρος
Αντιπρόεδρος


Πρόεδρος ΠΟΚΚ

Γιώργος Οικονόμου
Γ. Γραμματέας


Διευθυντής ΣΕΒΕΚ

Χάρης Πανταζής
Ταμίας


Ταμίας ΠΕΕΑΚ

Χρήστος Μπαρλιάς
Μέλος Δ.Σ.


Γραμματέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Ανδρέας Γεωργούδης
Εντεταλμένος
Σύμβουλος


Καθηγητής Πανεπιστημίου

Οι αρχές μας


Ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα αντίστοιχων διεπαγγελματικών οργανώσεων και με στόχο την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος στηρίζεται στις ακόλουθες έξι αρχές:


Δραστηριότητά που δεν αντιβαίνει στους κανόνες του ανταγωνισμού και δεν οδηγεί σε νόθευσή του.
Παρέμβαση του κράτους μόνο για την επίλυση των διαφορών και την υλοποίηση των ομόφωνων αποφάσεων, στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας.
Αντιπροσωπευτικότητα όλων των επαγγελματικών κατηγοριών που συμμετέχουν ως μέλη.
Αντιπροσωπευτικότητα και ισότιμη εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών ενός τομέα προκειμένου οι αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις να είναι υποχρεωτικές για τα μέλη των διαφόρων κατηγοριών και υπό προϋποθέσεις, να καθίστανται υποχρεωτικές και για το σύνολο του τομέα.
Ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων, ώστε να διαπιστώνεται η ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων από τους επαγγελματικούς/ οικονομικούς εταίρους ενός δεδομένου τομέα.
Eθελοντική και επί ίσης βάσης συμμετοχή των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών από τον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας.

Oι στόχοι μας


 • Η συμβολή σε θέματα σχεδιασμού, διαμόρφωσης και εφαρμογής της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στο κρέας.
 • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων.
 • Η προάσπιση, προώθηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου απέναντι στο Κράτος, την Ε.Ε., τους Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα.
 • Ο καθορισμός ειδικών θεμάτων και η προώθηση σύναψης συμφωνιών (διεπαγγελματικών συμφωνιών) μεταξύ των μελών της.

Οι δράσεις μας


 • Η συμβολή στην οργάνωση και διαχείριση των αγορών.
 • Η ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων.
 • Η ανάπτυξη έρευνας για τη βελτίωση των γνώσεων και τη συγκέντρωση πληροφοριών.
 • Η προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας.
 • Η ανάληψη δράσεων, που έχουν, ως στόχο, τη διεύρυνση της κατανάλωσης με προβολή, διαφήμιση και συμμετοχή σε προγράμματα δράσης.
 • Η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
 • Η υποστήριξη δράσεων προβολής και προώθησης μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, έρευνες αγορών κ.α.
 • Η συμμετοχή σε εθνικά, διεθνή Όργανα και Οργανώσεις που άμεσα ή έμμεσα προωθούν τα ευρύτερα συμφέροντα του κλάδου.

• Συνάπτει διεπαγγελματικές συμφωνίες για τις οποίες προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες αποδοχής τους από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

• Υλοποιεί κοινές δράσεις με τους επαγγελματικούς φορείς και άλλους οργανισμούς, οι οποίες συμφωνούν με το γενικό συμφέρον και είναι συμβατές με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Οργανώνει και συντονίζει τις επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές σχέσεις.

• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας, του ελέγχου και της διαφάνειας της αγοράς.

• Συνάπτει συμφωνίες και συμμετέχει σε προγράμματα για τη στήριξη και προώθηση του κρέατος και των προϊόντων του στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

• Υπερασπίζεται και προωθεί τα κοινά συμφέροντα των Εθνικών Επαγγελματικών Οργανώσεων που είναι μέλη της.

• Συμμετέχει σε προτάσεις και υλοποιεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, ενημέρωσης και ανάπτυξης.

• Συγκεντρώνει, αξιοποιεί και διανέμει στατιστικά στοιχεία της παραγωγής, της προσφοράς και ζήτησης του κρέατος, των προϊόντων του και των μηχανισμών της αγοράς.